ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «YUNEEC» ΚΑΙ «Δ & Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε».

Το (drone) προϊόν της Yuneec που κατέχετε έχει κατασκευασθεί από την YUNEEC CORPORATION, παγκόσμιο ηγέτη στο σχεδιασμό και την παραγωγή camera drones και πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργίας και κατασκευής.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το drone σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και βάσει των τεχνικών του προδιαγραφών, ώστε να βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Η καλή λειτουργία του προϊόντος εξασφαλίζεται για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα με την εγγύηση της YUNEEC CORPORATION, για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της αγοράς του. Η εταιρία «Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ» προσφέρει πρόσθετη εγγύηση για ένα (1) ακόμη έτος (συνολικά 2 έτη) για το drone με την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής θα έχει προβεί, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, στην εγγραφή του αγορασθέντος προϊόντος στην ιστοσελίδα «www.damkalidis.gr/yuneec»

Παρακαλούμε φυλάξτε το έντυπο της εγγύησης και την απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να έχει σφραγίδα του καταστήματος αγοράς. Για να κάνετε χρήση της εγγύησης, θα πρέπει να προσκομίσετε αυτά τα έντυπα στο Yuneec Service.

Διευκρινίζεται ότι οι μπαταρίες και τα εξαρτήματα του drone καλύπτονται από εγγύηση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Κατά τη διάρκεια των άνω εγγυήσεων οι αναγκαίες επισκευές τόσο του προϊόντος, όσο και των ανταλλακτικών και της σχετικής εργασίας, θα πραγματοποιούνται δωρεάν.

Η YUNEEC CORPORATION διατηρεί το δικαίωμα αντί της επισκευής, να αντικαταστήσει το λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος προϊόν.


Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

I. Αναγκαίες επισκευές ή αντικαταστάσεις ανταλλακτικών, λόγω φθοράς από την χρήση του προϊόντος.
II. Τις χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της YUNEEC CORPORATION, μετατροπές για αναβάθμιση του προϊόντος από τον προβλεπόμενο σκοπό του, όπως αυτός αναγράφεται στα εγχειρίδια χρήσης.
III. Όλες τις ζημιές που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της YUNEEC CORPORATION, μετατροπές ή ρυθμίσεις που μπορεί να γίνουν στο προϊόν.


Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε κάποια από τις παρακάτω αιτίες και ειδικώς:
I. Για άλλη χρήση του προϊόντος από εκείνη που κατασκευάστηκε και δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του.
II. Για την μη σωστή εγκατάσταση, λειτουργία ή συντήρηση του προϊόντος, πέραν των προβλεπόμενων από τις προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα που χρησιμοποιείται.
III. Για φθορές στην εμφάνιση του προϊόντος οφειλόμενες σε τυχηρό γεγονός ή ανωτέρας βίας.
IV. Για την περίπτωση τροποποίησης του προϊόντος ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, όπως π.χ. παραμορφώσεις, σβήσιμο ή αφαίρεση του μοντέλου ή του σειριακού αριθμού του.
V. Εάν έχει γίνει επισκευή ή ρύθμιση από μη εξουσιοδοτημένο service.
VI. Εάν το προϊόν δεν έχει αγορασθεί από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Yuneec.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

I. Με την επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, σύμφωνα με τη παρούσα εγγύηση, ο αγοραστής συνομολογεί την μόνη πλήρη ικανοποίησή του.
II. Η YUNEEC CORPORATION και η Δ.& Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ δεν ευθύνονται για τυχόν επακόλουθες ζημιές, όπως για την απώλεια κερδών ή άλλης οποιασδήποτε ζημίας.
ΙΙΙ. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της YUNEEC CORPORATION και της Δ.&Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ για αποζημίωση περιορίζεται στην αξία του προϊόντος. Καθώς η Δ & Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ δεν ελέγχει τη χρήση, την εγκατάσταση, την τελική συναρμολόγηση, την τροποποίηση ή την εσφαλμένη χρήση, δεν αναλαμβάνει ή αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκύψει. Με τη χρήση, την εγκατάσταση ή τη συναρμολόγηση, ο χρήστης αποδέχεται κάθε προκύπτουσα ευθύνη.

Ο αγοραστής έλαβε γνώση των όρων της παρούσας εγγύησης, τους οποίους και συνομολογεί και αποδέχεται.