ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Δ&Ι ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. (εφεξής «εταιρεία») παρέχει τις παρακάτω εγγυήσεις στον αρχικό καταναλωτή πολύπριζων ασφαλείας (εφεξής «προϊόν») που πωλούνται υπό την εμπορική ονομασία «CRYSTAL AUDIOVIDEO»&«CRYSTAL AUDIO»:


1. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο στην Ελλάδα για αγοραστές μονόπριζων και πολύπριζων ασφαλείας που είναι φυσικά πρόσωπα και για ατομική, οικογενειακή ή οικιακή χρήση αλλά όχι εμπορικούς, θεσμικούς ή βιομηχανικούς αγοραστές. Ισχύει επίσης για τον αρχικό καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη και δεν γεννώνται δικαιώματα υπέρ οιουδήποτε άλλου προσώπου.

2. Για την ισχύ της εγγυήσεως συνδεδεμένων συσκευών θα πρέπει να καταχωρηθεί το προϊόν στην ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας www.CrystalAudio.gr, εντός 10 ημερών από την αγορά. Η ηλεκτρονική καταχώριση πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα είδη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα συνδεθούν στο προϊόν για το οποίο ζητείται προστασία βάσει αυτής της πολιτικής. Κάθε συνδεδεμένος εξοπλισμός πρέπει να έχει σήμα CE. Όλες οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρωθούν και θα πρέπει να διατηρήσετε ένα αντίγραφο για τα αρχεία σας

3. Η πολιτική προστασίας εξοπλισμού καλύπτει μόνο τα μοντέλα προϊόντων που καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά και χρησιμοποιούνται στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο

4. Η εγγύηση αυτή ισχύει σε συνδυασμό με όλες τις άλλες ρητές εγγυήσεις. Οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό, περιορίζονται στην διάρκεια αυτής της εγγύησης. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην περιορισμένη εγγύηση του συνδεδεμένου εξοπλισμού, σε καμία άλλη περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, αποθετικές, ειδικές, επακόλουθες ή πολλαπλές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος.

5. Η εταιρεία εγγυάται στον αρχικό καταναλωτή την καλή λειτουργία του προϊόντος, ότι το προϊόν δεν θα εμφανίσει ελαττώματα όσον αφορά το υλικό και τη λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες για τη διάρκεια ζωής του, δηλαδή μέχρι το προϊόν να υπερβεί τις τεχνικές του προδιαγραφές και να μην παρέχει πλέον προστασία από διακυμάνσεις ρεύματος. Η φωτεινή ένδειξη ενεργούς προστασίας θα σβήσει όταν το προϊόν υπερβεί τις τεχνικές του προδιαγραφές

6. Ο καταναλωτής οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα και πάντως εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών από την ημέρα της εικαζόμενης βλάβης του συνδεδεμένου εξοπλισμού με την εταιρεία και να παράσχει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή της ζημίας. Η εταιρεία θα παράσχει στον καταναλωτή αριθμό έγκρισης επιστροφής. Ο καταναλωτής, εφόσον ζητηθεί από την εταιρεία, υποχρεούται να αποστείλει το κατεστραμμένο προϊόν στην εταιρεία ή την εγκατάσταση που θα του υποδειχθεί μαζί με την απόδειξη αγοράς, ενώ θα περιλαμβάνεται και πλήρης περιγραφή του προβλήματος που παρουσιάστηκε καθώς επίσης και τα προσωπικά του στοιχεία (ονομ/μο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου). Περαιτέρω, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει το σημείο όπου διαπιστώθηκε η ζημία.

7. Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό, η εταιρεία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς κόστος για τον καταναλωτή θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα του προϊόντος ή θα αντικαταστήσει ολόκληρο το προϊόν με νέο.

8. Σημειώνεται καταρχήν ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και η εγκατάσταση τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, δορυφορικών κεραιών, καλωδίωσης και λοιπού σχετικού εξοπλισμού του οικήματος/οικοδομής πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί βάσει των διεθνών/ευρωπαϊκών κανονισμών πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς, πρότυπα, προδιαγραφές και νόμους. Τέτοιοι διεθνείς κανονισμοί, πρότυπα και προδιαγραφές είναι : ΕΛΟΤ HD 384, 2η έκδοση, IEC 60364, Έγγραφα Εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), DIN, ΙΕΕΕ κ.λπ. (ΦΕΚ: Υ.Α. ΦΑ`50/12081/642/06 (ΦΕΚ 1222/Β/5.9.06) Θέματα Ασφαλείας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρεωτικής εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β/5.3.04) Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και οποιαδήποτε άλλα μεταγενέστερα.

9. Η εταιρεία εγγυάται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, στον αρχικό καταναλωτή ότι με δική της πρωτοβουλία θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, τυχόν εξοπλισμό με ποσό ίσο με την εύλογη αγοραία αξία του κατεστραμμένου εξοπλισμού ή την αρχική τιμή αγοράς του εξοπλισμού, όποιο ποσό είναι μικρότερο και μέχρι το μέγιστο ποσό που αναγράφεται στη συσκευασία του αντίστοιχου πολύπριζου ασφαλείας. Αφορά τις συσκευές που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά, συνδεθεί σωστά μέσω του προϊόντος σε κατάλληλο αγωγό παροχής ρεύματος και έχουν υποστεί ζημία από ηλεκτρικούς παλμούς λόγω κεραυνών ή άλλων μεταβολών ισχύος ή λόγω στιγμιαίων υπερτάσεων της τάσης («συμβάν») εάν: α) το προϊόν δεν λειτούργησε σωστά και δεν προστάτευσε τον εξοπλισμό γιατί παρουσίασε ελάττωμα στη συναρμολόγηση, το υλικό ή την εργασία με αποτέλεσμα να λειτουργεί εκτός των καθορισμένων πλαισίων σχεδιασμού, β) το προϊόν παρουσιάζει εμφανή σημάδια ζημίας η οποία δεν προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή και γ) η βλάβη του συνδεδεμένου εξοπλισμού οφείλεται σε ζημιά του προϊόντος

10. Η εγγύηση δεν καλύπτει: α) ζημίες από κακή χρήση ή αμέλεια του καταναλωτή ή μη εφαρμογή των περιλαμβανόμενων στη συσκευασία οδηγιών χρήσης του προϊόντος. β) συνεπεία ατυχήματος λόγω της χρήσης εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται και πωλούνται από την εταιρεία γ) λόγω μετατροπής του προϊόντος. Εάν πραγματοποιηθεί επισκευή ή μετατροπή του προϊόντος από εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένη από την εταιρεία, οι ζημίες που τυχόν προκληθούν δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση δ) ζημίες από πλημμύρα, διάβρωση ή σεισμό, ή άλλες φυσικές καταστροφές εξαιρουμένων των κεραυνών, ε) ζημίες που προκαλούνται λόγω μόνιμης χαμηλής τάσης ή διαταραχής χαμηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένων περιόδων χαμηλής τάσης, πτώσης τάσης, διακοπής ρεύματος ή βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης, στ) ζημίες που προκαλούνται λόγω πολέμου, βανδαλισμών, κλοπής, φυσικής φθοράς, εξασθένισης, απαρχαίωσης, μη φυσιολογικής μεταχείρισης και χρήσης ή κατάχρησης, ζ) ζημία που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή ή αλλαγή του εξοπλισμού προγράμματος ή συστήματος, η) ζημία στον εξοπλισμό που δεν σχετίζεται απευθείας με το προϊόν τη στιγμή του συμβάντος

11. Η εγγύηση είναι διάρκειας 2 ετών, για την ισχύ της είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς, μέχρι το προϊόν να υπερβεί τις τεχνικές του δυνατότητες και να μην παρέχει πλέον προστασία από διακυμάνσεις ρεύματος. Η φωτεινή ένδειξη ενεργούς προστασίας θα σβήσει όταν το προϊόν υπερβεί τις τεχνικές του δυνατότητες. Ένα συμβάν μπορεί να προκαλέσει υπέρβαση των τεχνικών δυνατοτήτων του προϊόντος. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη φωτεινή ένδειξη ενεργούς προστασίας

12. Η παρούσα εγγύηση περιορίζεται σε ζημίες που δεν καλύπτονται από εγγύηση του κατασκευαστή του συνδεδεμένου εξοπλισμού ή από την ασφάλεια του ιδιοκτήτη της οικίας όπου διαπιστώθηκε η ζημία ή την ασφάλεια του ενοικιαστή. Ο καταναλωτής δεσμεύεται να αναζητήσει σε κάθε περίπτωση πρώτα κάλυψη από οποιαδήποτε εγγύηση ή ασφαλιστήριο τέτοιου είδους και να μην επιδιώξει διπλή κάλυψη και από την εταιρεία. Ο καταναλωτής υποχρεούται να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες εφόσον του ζητηθούν. Μετά από διακανονισμό αξιώσεων, εφόσον είναι δυνατόν, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε υφιστάμενη εγγύηση από τον κατασκευαστή του συνδεδεμένου εξοπλισμού ή από άλλα υφιστάμενα ασφαλιστήρια.

13. Η εγγύηση περιορίζεται σε προϊόντα που υποδεικνύουν στη συσκευασία ότι φέρουν συνοδευτική εγγύηση συνδεδεμένου εξοπλισμού. Το προϊόν πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Όλος ο συνδεδεμένος εξοπλισμός πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο προϊόν. Η χρήση καλωδίου επέκτασης, προσαρμογές, άλλων καλωδίων γείωσης ή ηλεκτρικών συνδέσεων σε συνδυασμό με το προϊόν καθιστούν άκυρη την εγγύηση.

14. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρήσει πρώτα το προϊόν ή τον εξοπλισμό που υπέστησαν βλάβη και τον χώρο όπου η βλάβη προξενήθηκε. Το κόστος για τη μεταφορά του προϊόντος ή εξοπλισμού θα αναλάβει αρχικώς ο καταναλωτής, πλην όμως θα επιστραφεί από την εταιρεία εφόσον αποδειχθεί από τους τεχνικούς της εταιρείας η ελαττωματικότητα του προϊόντος και η ζημία γίνει αποδεκτή. Εάν η εταιρεία κρίνει ότι δεν ενδείκνυται η μεταφορά του προϊόντος ή του εξοπλισμού στην εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα κατ' επιλογή της να παραγγείλει την αποστολή σε συνεργαζόμενη τεχνική υπηρεσία. Τα σχετικά έξοδα επίσης θα καταβληθούν αρχικώς από τον καταναλωτή και εφόσον διαπιστωθεί η ελαττωματικότητα του προϊόντος και εγκριθεί η ζημία θα του επιστραφούν από την εταιρεία. Η εταιρεία έχει επίσης το δικαίωμα να στείλει ειδικό συνεργείο ή εμπειρογνώμονα στον τόπο όπου έγινε το συμβάν για επιθεώρηση και αυτοψία. Ο κατεστραμμένος ή πληγείς εξοπλισμός ή προϊόν πρέπει να μείνουν διαθέσιμα προς επιθεώρηση σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας

15. Η εταιρεία δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη για ζημίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από τα δύο μέρη κατά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος ή για ζημίες που δεν προκλήθηκαν από υπαιτιότητα της εταιρείας. Η ευθύνη της εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν θα καλύπτει απώλεια εργασίας, απώλεια software, απώλεια πληροφοριών, ζημία σε υλικό υπολογιστή εξαιρουμένου του hardware. Η ευθύνη της εταιρείας επίσης δεν θα καλύπτει αποζημιώσεις ψυχικής οδύνης λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης και ηθικής βλάβης, εκτός μόνο από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Ελληνικού Νόμου.